Algemene voorwaarden eLegends

 

Artikel 1 Over eLegends

Wij zijn eLegends, gespecialiseerd in het organiseren van e-sportevenementen. Hieronder staan onze gegevens op een rijtje.

 

Adres Julianaplein 8 (3761 DL) in Soest
Website https://www.elegends.nl
E-mail info@elegends.nl
Telefoonnummer

0628531851

0650271115

Facebook.com /eLegendss
Instagram.com /e_Legends
KvK-nummer 69678405
Btw-nummer NL857964690B01

 

Artikel 2 Definities

In deze algemene voorwaarden komen een aantal begrippen meerdere malen voor. De definities van deze begrippen vind je hieronder.

 

Wanneer je eLegends leest, dan bedoelen we daarmee het bedrijf zoals omschreven in artikel 1. Onder website wordt verstaan de webpagina www.elegends.nl.

 

Met je/jij/jou(w) bedoelen we de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met je handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en met wie eLegends een overeenkomst sluit.

 

Onder overeenkomst verstaan we de overeenkomst die eLegends met jou sluit voor het leveren van diens diensten.

 

Als er wordt gesproken van een toernooi dan wordt daarmee bedoeld het e-sportevenement georganiseerd door eLegends waarbij deelnemers na betaling van een deelname-fee onderling verscheidene e-sportwedstrijden spelen met als doel het aanwijzen van één of meerdere winnaars die het prijzengeld krijgen.

 

De deelname-fee is het bedrag dat een deelnemer betaalt teneinde mee te doen aan een toernooi. Een deelnemer is iedere partij die deelneemt aan een toernooi.

 

Onder prijzengeld wordt verstaan het bedrag dat wordt uitgekeerd aan de winnaar(s) van een toernooi, verminderd met het tarief van eLegends voor diens dienstverlening.

 

Om verwarring te voorkomen: als we het hebben over dag dan bedoelen we daarmee een kalenderdag.

 

Artikel 3 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van eLegends en op elke overeenkomst die tot stand komt tussen jou en eLegends.

 

eLegends heeft het recht deze algemene voorwaarden aan te passen. De nieuwe algemene voorwaarden gelden vanaf het moment dat ze op de website worden geplaatst. Mocht je het niet eens zijn met de nieuwe algemene voorwaarden, dan heb je natuurlijk altijd het recht je account bij eLegends te beëindigen en geen diensten niet meer af te nemen van eLegends.

 

Het kan zijn dat een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd. De overige voorwaarden blijven dan nog steeds van kracht. Over de nietige resp. vernietigde bepaling gaat eLegends met jou in overleg om een nieuwe bepaling overeen te komen. Het doel en de strekking van de originele bepaling moet in dat geval zo veel mogelijk worden gevolgd bij het opstellen van die nieuwe bepaling.

 

Artikel 4 Profiel

Om gebruik te maken van de diensten van eLegends ben je verplicht een account aan te maken. Je kunt een account aanmaken als je voldoet aan de onderstaande voorwaarden.

 

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Wanneer je jonger bent dan 18 jaar heb je schriftelijke toestemming nodig van je ouder(s)/voogd(en) om een account aan te maken. Het is jouw verantwoordelijkheid om die toestemming te krijgen en je moet deze kunnen overhandigen wanneer eLegends daarom vraagt. Je mag in elk geval niet jonger zijn dan 14 jaar.
 • Je maakt gebruik van de dienst in Nederland.
 • Je hebt een geldige Nederlandse bankrekening.
 • Je gebruikt een geldig e-mailadres.
 • Je gebruikt je eigen naam wanneer je een profiel aanmaakt.
 • Je vult alle gegevens naar waarheid in en controleert alle ingevoerde gegevens goed, want eLegends gebruikt deze om met jou te communiceren en eventueel prijzengeld uit te betalen. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid de juiste gegevens door te geven aan eLegends en wijzigingen in de gegevens tijdig aan eLegends te communiceren.
 • Je account is van jou alleen. Dit betekent dat jij verantwoordelijk bent voor het veilig houden van je account (onder andere je inloggegevens) en voor wat er met je account gebeurt.
 • Je mag maar één account hebben per persoon en niemand anders mag gebruik maken van je account.
 • Je mag geen bedrijf zijn of handelen namens een bedrijf.
 • Je begrijpt dat door mee te doen aan een toernooi je het risico loopt je deelname-fee te verliezen wanneer je het toernooi niet wint.
 • Je begrijpt dat toernooien worden gespeeld en gewonnen op basis van speelvaardigheden van deelnemers. Je gebruikt de website dan ook niet om te gokken.
 • Je erkent dat toernooien worden gespeeld en gewonnen op basis van speelvaardigheden van deelnemers, waardoor eLegends geen enkele invloed heeft op de uitkomst van een toernooi.

 

Het kan zijn dat eLegends ervoor kiest om je geen account te verlenen, aanvullende eisen te stellen voor activatie van je account of je account te blokkeren of te verwijderen. Dat kan verschillende redenen hebben, dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer (eLegends vermoedt dat) er in strijd wordt gehandeld met deze algemene voorwaarden of andere toepasselijke voorwaarden, wanneer er sprake is van (een vermoeden van) fraude of wanneer je gebruik van het account de goede werking van de website verstoort. Wat de reden ook is, de beslissing is aan eLegends. Wanneer eLegends hiervoor kiest heb jij geen recht op vergoeding van kosten of eventuele schade.

 

 

 

Artikel 5 Gedragsregels

Wanneer je gebruik maakt van diensten van eLegends dien je je te allen tijde te houden aan de volgende gedragsregels.

 

 • Het aansporen of voorstellen van illegale activiteiten of het bespreken van de intentie om dergelijke illegale activiteiten te ondernemen is nimmer toegestaan.
 • Het aansporen of voorstellen om in strijd met deze algemene voorwaarden te handelen is nimmer toegestaan.
 • Het delen van illegale content, pornografie, onfatsoenlijkheid, vulgariteit, aanstootgevend materiaal, het aanzetten tot haat, discrimineren, beledigen, het maken van vijandige opmerkingen of dreigen met geweld is nimmer toegestaan.
 • Je voordoen als een ander, waaronder, maar niet beperkt tot, een medewerker van eLegends, of op een andere manier een verkeerde voorstelling van zaken geven is nimmer toegestaan.
 • Het gebruiken van de website of diensten van eLegends voor commerciële doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot, het werven van sponsors, investeerders, adverteerders of financiële middelen, is nimmer toegestaan.
 • Op enige (semi)geautomatiseerde wijze deelnemen aan toernooien, het gebruik van cheats, shortcuts, macro’s of enige andere handelingen die kunnen worden ervaren als vals spel is nimmer toegestaan.
 • Het gebruik van software die virussen, wormen en/of Trojaanse paarden bevat of enige andere computercode, bestanden of programma’s die zijn ontworpen om de functionaliteit van welke computersoftware of hardware of telecommunicatie dan ook te onderbreken, om te leiden, te vernietigen of te beperken is nimmer toegestaan.
 • Het weigeren te voldoen aan de instructies van eLegends is nimmer toegestaan.
 • Het openbaar maken van informatie die niet voor openbaarmaking bestemd was, waaronder, maar niet beperkt tot, persoonsgegevens, is nimmer toegestaan.
 • Het gebruik van de website of diensten van eLegends om te gokken of enige andere activiteiten met betrekking tot kansspelen te organiseren is nimmer toegestaan.

 

Wanneer je je niet houdt aan de gedragsregels of op een andere wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, de wet of enige andere redelijke eisen kan je account worden geblokkeerd of permanent worden verwijderd. Wat de reden ook is, de beslissing daartoe is aan eLegends. Wanneer eLegends hiervoor kiest heb jij geen recht op vergoeding van kotsen of eventuele schade.

 

Hoewel eLegends geen invloed heeft op het onderlinge contact tussen spelers tijdens een toernooi, omdat deze niet op of via de website plaatsvindt, wordt je account eveneens geblokkeerd of verwijderd wanneer bij eLegends bekend wordt of het vermoeden ontstaat dat je je tijdens een toernooi niet hebt gedragen conform de gedragsregels of je op een andere wijze in strijd hebt gehandeld met deze algemene voorwaarden, de wet of enige andere redelijke eisen.

 

Artikel 6 Deelname aan een toernooi

Je kan deelnemen aan een toernooi door, uiterlijk de dag voor de start van het toernooi, een ticket voor het betreffende toernooi te kopen via de website. Je inschrijving is pas geldig wanneer je de deelname-fee hebt voldaan en eLegends jou een bevestiging heeft gestuurd.

 

Het klassement voor het toernooi wordt willekeurig opgesteld en op de website bekend gemaakt. Op de website worden ook de tijdstippen waarop de wedstrijden zullen worden gespeeld bekend gemaakt. Van deze tijdstippen kan niet worden afgeweken.

 

Indien je, om wat voor reden dan ook, niet kan deelnemen aan een wedstrijd wordt de wedstrijd gekwalificeerd als gespeeld, waarbij jij de verliezer bent. Je ontvangt je deelname-fee niet terug.

 

Artikel 7 Tarieven eLegends en betaling

De deelname-fee kan enkel volledig vooraf worden voldaan, op één van de wijzen vermeld op de website.

 

Een percentage van jouw deelname-fee wordt door eLegends ingehouden als betaling voor de dienstverlening van eLegends. Het van toepassing zijnde percentage wordt vermeld bij het betreffende toernooi.

 

Artikel 8 Vaststellen van een winnaar van het toernooi

Nadat een wedstrijd is gespeeld wordt de winnaar vastgesteld. Elke deelnemer dient na het spelen van de wedstrijd een foto te maken van de uitslag. Op de foto dienen de beide spelersnamen en de uitslag duidelijk te zien te zijn. Deze foto moet worden overhandigd wanneer eLegends hierom vraagt.

 

Beide spelers zijn binnen 10 minuten nadat de wedstrijd is beëindigd verplicht om de score van de wedstrijd op de website in te vullen. Wanneer beide spelers dezelfde score doorgeven dan geldt deze score als de definitieve score. Wanneer de doorgegeven scores van elkaar afwijken zal eLegends de foto’s van de uitslag opvragen en op basis daarvan de winnaar van de wedstrijd bepalen. Wanneer eLegends hiertoe overgaat zal er hierover niet verder worden gediscussieerd met de betreffende deelnemers, de beslissing van eLegends is doorslaggevend.

 

Artikel 9 Het uitkeren van prijzengeld

Binnen 24 uur na het einde van een toernooi wordt het prijzengeld aan de winnaar(s) uitgekeerd. De snelheid waarmee het bedrag wordt bijgeschreven op de bankrekening van de winnaar(s) hangt af van de bank van de betreffende winnaar.

 

Wanneer er meerdere winnaars zijn wordt het prijzengeld verdeeld onder de winnaars zoals omschreven bij het betreffende toernooi.

 

Het is de verantwoordelijkheid van de betreffende deelnemers het juiste bankrekeningnummer door te geven aan eLegends. Eventuele belastingen en heffingen die over het prijzengeld dienen te worden afgedragen zijn de volledige verantwoordelijkheid van de winnaar(s).

 

Artikel 10 Annulering van een toernooi

Wanneer voor een toernooi niet het benodigde aantal deelnemers inschrijft, zal het toernooi worden geannuleerd. Een annulering wordt bekend gemaakt aan de deelnemers na sluiting van de inschrijvingen voor het betreffende toernooi. Eventueel reeds betaalde deelname-fees worden door eLegends terugbetaald bij een annulering op grond van dit artikel.

 

Artikel 11 Overmacht

Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan eLegends worden toegerekend, als zij niet te wijten zijn aan de schuld van eLegends, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen (overmacht).

 

Er is in ieder geval sprake van overmacht wanneer (de online omgeving van) de game die tijdens een toernooi, om wat voor reden dan ook, niet beschikbaar is op dat moment, (de online omgeving van) het console waarop een toernooi wordt gespeeld om wat voor reden dan ook niet (volledig) naar behoren werkt, er een storing is bij je internetprovider of enige andere hardware- of softwarematige problemen of problemen met verbinding waarop eLegends geen invloed heeft.

 

Artikel 12 Geen ontbindingsrecht

Als je besluit deel te nemen aan een toernooi, heb je geen wettelijk recht op ontbinding van de overeenkomst op afstand, omdat het hier gaat om een overeenkomst tot het verrichten van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding die op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode worden nagekomen.

 

Artikel 13 Klachten

Mocht je een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, dan is dat natuurlijk jammer. eLegends heeft een klachtenprocedure voor zulke gevallen.

 

Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht binnen bekwame tijd nadat je deze hebt geconstateerd schriftelijk bij eLegends in te dienen. Je dient je klacht volledig en duidelijk te omschrijven.

 

eLegends beantwoordt klachten binnen 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Mocht een klacht een langere verwerkingstijd nodig hebben, dan ontvang je binnen 14 dagen na ontvangst een indicatie wanneer je een uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Je moet eLegends in ieder geval vier weken de tijd geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil.

 

Artikel 14 Geschillen

Op overeenkomsten tussen jou en eLegends waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De wet bepaalt welke rechter bevoegd is kennis te nemen van een geschil.